•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาคำสั่ง/คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีการเผยแพร่ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพี่อวิเคราะห์สภาพ ปัญหาในการฟ้องคดี รวมทั้งแนวการพิจารณาและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่านับตั้งแต่ศาลปกครองกลางและ ศาลปกครองสูงสุดเปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงที่ถูกฟ้องคดีปกครองมากเป็นอันดับสองรองจากกระทรวงมหาดไทย เมึ่อวิเคราะห์คดีดังกล่าวเพี่อจำแนกคดีที่เกี่ยวข้องกับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา พบว่ามีจำนวนคดีที่ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดมากขึ้นตามลำดับในแต่ละปี ในช่วงแรกสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกยื่นฟ้องมากที่สุด แต่หลังจาก พ.ศ. ๒๔๔๗ สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ถูกยื่นฟ้องมากที่สุด อย่างไรก็ตามน่าสังเกตุว่าคดีดังกล่าว ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๖๓.๔๔) ศาลจะไม่รับฟ้อง โดยมีเหตุผลจากเงื่อนไขการเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดี โดยเฉพาะ กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ได้รับความเดีอดร้อนหรือเสียหายมากที่สุดรองลงมาเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลา การฟ้องคดี และการไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนก่อนฟ้องโดยเฉพาะ กรณีไม่ได้ยื่นอุทรรณ์หรือร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๗ สำหรับประเด็นข้อพิพาท ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวทางการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุศศลและวินัย การบริหารงานวิชาการ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ โดยสรุปจะเห็นว่าแนวใน้มของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะมีคดีที่ถูกยื่นฟ้องเพิ่มมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ศาลไม่รับฟ้อง และเมื่อวิเคราะห์แนวทางการพิจารณาคดี และกระบวนการดำเนินคดีทางปกครองประกอบด้วยแล้วสะท้อนให้เห็นว่าทั้งหน่วยงานและครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง การให้ความรู้และอุทธาหรณ์คดีทางปกครองจึงมีความสำคัญ ต่อการปฏิบัติงานราชการ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการวางระบบการทางานที่เหมาะสม ตามวิธีปฏิบัติราชการที่ดี

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

141

Last Page

159

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.