•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรูปแบบสถาบันฟุตบอลสำหรับสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในประเทศไทยและทำการศึกษาประเด็นองค์ประกอบของรูปแบบที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบสถาบันฟุตบอล สำหรับสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยโดยการวิจัยแบบบูรณาการ (Integrated research) ซึ่งเป็นการ วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) และการวิจัยอนาคต (Future Research) ด้วยเทคนิคการวิจัย แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผลการ วิจัยพบว่า รูปแบบสถาบันฟุตบอลสำหรับสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย ประกอบไปด้วย ๑๑ องค์ ประกอบ ได้แก่ ๑) ด้านวัตถุประสงค์ ๒) ด้านการบริหารจัดการ ๓) ด้านงบประมาณ ๔) ด้านสิ่งอำนวย ความสะดวก ๕) ด้านบุคลากร ๖) ด้านการคัดเลือกนักกีฬา ๗) ด้านการลงทะเบียน ๘) ด้านการจัดและ การพัฒนาหลักสูตร ๙) ด้านความรู้และการจัดการความรู้ ๑๐) ด้านการศึกษาและสวัสดิการ และ ๑๑) ด้านการส่งเสริมและเป็นสถาบันทำงานร่วมกับเครือข่าย

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

147

Last Page

161

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.