•  
  •  
 

Volume 41, Issue 4 (2013) October - December 2013

Articles

PDF

การพัฒนารูปแบบและกลไกการบริหารจัดการสถาบัน การพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ยุวลักษณ เส้นหวาน, อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์, and วราภรณ์ บวรศิริ

PDF

กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
คำตัน วิชัยคำจร กิทธินส์, ปองสิน วิเศษศิริ, and ศิริเดช สุชีวะ

PDF

การนำเสนอรูปแบบสถาบันฟุตบอลสำหรับสโมสรฟุตบอลอาชีพ ในประเทศไทย
สมบัติ เกตุสม, สมบูรณ์ อินทร์ถมยา, and จุฑา ติงศภัทิย์

PDF

การเรียนรู้ของสมเด็จครู ผู้ทรงเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม
มัทนียา พงศ์สุวรรณ, กรรณิการ์ สัจกุล, and สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ

PDF

จับกระแสการศึกษาโลก
ศรีไพร โชติจิรวัฒนา

PDF

แนะนำหนังสือ
มีโชค ทองไสว