•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ๑) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการเรียนรู้แบบนำตนเอง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองและการเรียนรู้แบบใช้ทรัพยากรเป็นฐาน ๒) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บที่ได้พัฒนาขึ้นทางด้านการรู้สารสนเทศ การเรียนรู้แบบนำตนเอง และความพึงพอใจในการฝึกอบรม โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม และใช้การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังฝึกอบรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่อาสาเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๒๒ คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ เว็บฝึกอบรม เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน แบบวัดระดับการรู้สารสนเทศ แบบวัดระดับการเรียนรู้แบบนำตนเองและแบบวัดระดับความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ดังนี้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ คือ๑. วัตถุประสงค์ ๒. ผู้เรียน ๓. ช่วงเวลา ๔. เนื้อหาสาระ ๕. กิจกรรมการเรียนรู้ ๖. สื่อการเรียนการสอนและ ๗. การประเมินผล ๒) ผลของรูปแบบการฝึกอบรมผ่านเว็บที่พัฒนาขึ้นพบว่าสามารถเสริมสร้างความรู้ และทัศนคติในการรู้สารสนเทศ และพฤติกรรมในการเรียนรู้แบบนำตนเองของกลุ่มทดลองให้มีระดับสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และมีระดับสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

132

Last Page

145

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.