•  
  •  
 

Abstract

การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงสภาพของครอบครัว สภาพแวดล้อม จิตวิทยาสังคม และการมี เพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น รวมทั้งอิทธิพลของครอบครัว สภาพแวดล้อม และจิตวิทยาสังคม ที่มี ผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการผสมผสานทั้งแนวทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการใช้ แบบสอบถามวัยรุ่น ตัวอย่างเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕ และ ๖ ภาคการศึกษา ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน ๑,๙๑๗ คน และแบบสัมภาษณ์เจาะลึกจํานวน ๒๕ คน ในพื้นที่ ๘ จังหวัด ของภาคกลางตอนบน คือ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี และ นนทบุรี โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทวิ การทำตารางไขว้ การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิง ชั้น และการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ ผลจากการศึกษา พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ต่างมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ค่อนข้างดี มีการยอมรับซึ่งกันและกัน ครอบครัวอบรมสั่งสอนในด้านสุขอนามัยทางเพศ การ และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมากกว่าการอธิบายถึงลักษณะ ทางสรีระวิทยาแก่วัยรุ่น สำหรับการอบรมเลี้ยงดูส่วนใหญ่เป็นแบบประชาธิปไตยมีการรับฟังเหตุผล เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์จิตใจนอกจากนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนมากกว่าการติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องเพศจากสื่อต่างๆ และจากโรงเรียน โดยวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ค่อนข้างดี มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศ เริ่มมีแฟนหรือคนรักตอนอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี มี การเกี้ยวพาราสีสู่การนัดหมายที่ส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี สาเหตุส่วนใหญ่ของการมีเพศสัมพันธ์มาจากความต้องการทางเพศของวัยรุ่นชายมากที่สุด รองลงมา เป็นการหาประสบการณ์ ความต้องการผูกมัด และการถูกบังคับข่มขู่ ซึ่งมักจะเกิดในเพศหญิงมากกว่า เพศชาย สำหรับสถานที่ที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมักจะเป็นบ้านแฟนหรือคู่รัก สำหรับปัจจัยด้านประชากร พบว่า วัยรุ่นที่มีอายุมาก และสถานภาพการแยกกันอยู่ของบิดา มารดามีผลโดยตรงต่อการเกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น และความเป็นเพศหญิงร่วมกับการ พักอาศัยอยู่กับบิดามารดาช่วงเรียนหนังสือมีผลทางอ้อมต่อการเกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ส่วน ปัจจัยด้านครอบครัว พบว่าการอบรมสั่งสอนเรื่องเพศที่ถูกต้อง และลักษณะการอบรมเลี้ยงดูแบบ เข้มงวด บนพื้นฐานของการรับฟังเหตุผล มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนสมรสของวัยรุ่น สําหรับปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่าการเลือกคบเพื่อนที่ดี มีพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงต่อ การมีเพศสัมพันธ์ มีผลทางอ้อมต่อการไม่เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส ในขณะที่ปัจจัยจิตวิทยาสังคม พบว่าการมีค่านิยมทางเพศที่ถูกต้องมีผลโดยตรงที่ไม่ก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่นมากที่สุด

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.35.4.8

First Page

90

Last Page

104

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.