•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการเรียนแบบสืบสอบร่วมกับการใช้ เว็บเควสท์ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนความร่วมมือในการปฏิบัติงาน กลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีความสามารถในการเรียนทางวิทยาศาสตร์ต่างกัน ผลการ วิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตกต่างกันที่ ระดับ .๐๕ ซึ่งกลุ่มสูง สูง ต่ำมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่มสูงสุด ส่วนกลุ่ม สูง กลาง กลาง และกลุ่มสูง กลาง ต่ำ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โดยกลุ่มสูง สูง ต่ำ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุด ทั้งในด้านความรับผิดชอบ และด้านการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มกลาง กลาง กลาง มีค่าเฉลี่ยของ คะแนนสูงสุดทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็น ด้านการรับฟังความคิดเห็น และด้านการสื่อความหมาย และกลุ่มสูง สูง สูง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงสุดในด้านการใช้กระบวนการกลุ่ม

First Page

81

Last Page

94

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.