•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้ทักษะ กระบวนการ และทัศนคติที่มีต่อรายวิชาสุขศึกษา พ ๔๑๑๐๑ ที่ได้รับการสอน แบบเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และการสอนแบบถ่ายทอดความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนรายวิชาสุขศึกษา พ ๔๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จำนวน ๑๙๔ คน จาก ๖ ห้องเรียน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่เรียนอยู่ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๓ ห้องเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๓๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๓๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๓๔ จำนวน ๙๗ คน ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ กลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มควบคุม เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่เรียนอยู่ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๓ ห้องเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๔๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๔๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๔๓ จํานวน ๙๗ คน ที่เรียนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้แบบถ่ายทอดความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS FOR WINDOWS ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ ๔๑๑๐๑ จากผลการทดลองพบว่า คะแนนผลการสอบหลังเรียนรายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ ๔๑๑๐๑ ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียน ๒. การใช้ทักษะกระบวนการ รายวิชาสุขศึกษา พ ๔๑๑๐๑ นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มี ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าวิพากษ์วิจารณ์ต่อการ ปฏิบัติงานของตนเองและของผู้อื่น รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองในกลุ่มจาก การปฏิสัมพันธ์ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบถ่ายทอดความรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕ ๓. ทัศนคติของนักเรียน ที่มีต่อรายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ ๔๑๑๐๑ นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ ๔๑๑๐๑ มากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยใช้แผนการ จัดการเรียนรู้แบบถ่ายทอดความรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

First Page

70

Last Page

80

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.