•  
  •  
 

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อสำรวจการเลือกเรียนวิชาเลือกในหลักสูตรตามแนวคิด Fun Find Focus ด้านการตัดสินใจและโอกาสในการเลือกเรียนวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียน สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ที่ตนสนใจได้เป็นบางวิชาเนื่องจากจํานวนผู้เรียนเต็ม และเวลาเรียนซ้อนกับวิชาบังคับเลือก นักเรียนมีความกล้า ตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเอง นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียน ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาใด จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีในวิชาที่ตนชอบ และนักเรียน ที่ลงเรียนกลุ่มวิชาเหมือนกันทุกครั้งจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และพบว่าความกล้าตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตร Fun Find Focus เพราะได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ

First Page

98

Last Page

109

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.