•  
  •  
 

Abstract

แนวคิดพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนมีความสำคัญต่อการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หากครูผู้สอนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนอาจส่งต่อไปสู่ผู้เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูจึงมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของนิสิตและนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตและนักศึกษาเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อสํารวจแนวคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับชีววิทยาของนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และจําแนกแนวคิดดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยให้นิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทั่วไปจำนวน ๑๔ คน จากสถาบันผลิตครู ๓ แห่ง ทําแบบวัดแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วยเนื้อหา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาชีววิทยาพบว่า นิสิตและนักศึกษาจำนวนน้อยมากมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่มีแนวคิด วิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ เนื้อหาที่พบว่านิสิต และนักศึกษามีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนมาก ได้แก่ เรื่องกระบวนการแพร่และออสโมซิส การโคลนและกระบวนการหายใจ

First Page

95

Last Page

111

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.