•  
  •  
 

Abstract

ในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านการศึกษามีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลง ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การเปลี่ยนผ่านการศึกษามุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของ บุคคลเพื่อนำสู่การพัฒนาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เพิ่มคุณค่า ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการสมัยใหม่ อันนําไปสู่ การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสังคมไทยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการรู้สารสนเทศเป็นแนวทางหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านการศึกษาจึง ช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศจากทั่วทุกมุมโลก และ นำสารสนเทศออกมาเป็น “ความรู้” เพื่อนําความรู้นั้นมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ ส่งเสริมเสรีภาพในการเรียนรู้ เพื่อบุคคลสามารถเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ และใช้สารสนเทศ จากกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ กระบวนการพัฒนาการรู้สารสนเทศ ๔ ขั้นตอน ได้แก่ กำหนดภารกิจตรงจุดเข้าถึงแหล่ง ประเมินสารสนเทศ บูรณาการวิถีการ ใช้งาน ภายใต้หลักการเสริมสร้างการรู้สารสนเทศ “NET” ซึ่งประกอบแนวคิดการทำงาน

First Page

61

Last Page

75

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.