•  
  •  
 

Abstract

การมีส่วนร่วมและการรวมพลังของครอบครัวและชุมชนจะต้องได้รับการส่งเสริมมากขึ้นในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ บทบาทของ ผู้เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนไปเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาผู้เรียน” โดยทุกฝ่ายจะต้องมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในและนอก โรงเรียน และทั้งในและนอกระบบการศึกษา เนื่องจากการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นใน โลกกว้าง และเกิดขึ้นโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตนตามแนวทางที่พึงประสงค์ บทบาทตามหลัก 3M คือ บทบาทที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ควรใช้ในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สําหรับผู้เรียน ได้แก่ การเป็นผู้ให้กำลังใจ การเป็นผู้ใส่ใจกำกับ และการเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม เพื่อให้นักเรียน มีโอกาสการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ในและนอกโรงเรียน

First Page

50

Last Page

60

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.