•  
  •  
 

Abstract

ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะขั้นสูงเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โครงการวิจัยจึงได้พัฒนา รูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบการผลิตและการพัฒนา ครู โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ คือ คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์แบบ ๔๔. อันเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยในโรงเรียนที่เน้นการปฏิบัติ การจริงในโรงเรียน รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และรูปแบบการบริหารองค์กรที่จะส่งเสริมสนับสนุนการครุศึกษา สามารถผลิตและพัฒนาครูที่สร้างสรรค์และมีผลิตภาพ

First Page

38

Last Page

49

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.