•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้ห้องเรียนรวมของของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนทางด้านการบริหารจัดการและ การพัฒนาห้องเรียน โดยเก็บข้อมูลจากคณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานตารางสอน และเจ้าหน้าที่บริการห้องเรียน ผลการวิจัยพบว่า การใช้ห้องเรียนควรมีการจัดระบบการ บริหารจัดการที่ดี ใช้งานได้เต็มที่ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดระบบ และ การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยสอนประจําห้องเรียน และกําหนดระยะเวลาการใช้งานและผู้ใช้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

First Page

221

Last Page

229

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.