•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยนี้ สำรวจและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน ในการ จัดโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษของนักเรียนประถม เพื่อศึกษาความสําเร็จของนักเรียนและทราบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองและนักเรียนมีความคิดเห็นระดับมากทุกด้านเกี่ยวกับ โครงการ และเห็นว่าการปรับปรุงในเรื่องของเวลาในการจัดกิจกรรมเกณฑ์การคัดเลือก การจัดชั้นเรียน การประชาสัมพันธ์ ความต่อเนื่องของโครงการในระดับมัธยมศึกษา การกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน และการจัดตั้งศูนย์กลางที่บริหารงานโดยเฉพาะ

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.34.2.18

First Page

208

Last Page

220

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.