•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาสภาพการบริหารการจัดและปัญหาการวัดการเรียนรู้ใน “สัปดาห์ แสนสนุกสุขหรรษา” ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของนักเรียน ป. ๑ โดยเก็บข้อมูลจากผู้สอน และนักเรียน ป.๑ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนรู้แบบนี้ เพราะได้เล่น เกมและสนุก และนักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนตามความสนใจด้วยตนเอง ทําให้ นักเรียนมีเพื่อนใหม่และมีพัฒนาการดีขึ้น ด้านอาจารย์ส่วนใหญ่พึงพอใจ เนื่องจาก หลักสูตรไม่เน้นเนื้อหา มีกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับปัญหาที่พบคือ งบประมาณไม่ชัดเจน การจัดตารางเวลาการสอนของอาจารย์ เวลาในการจัดกิจกรรมสถานที่ และการประสานงาน

First Page

199

Last Page

207

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.