•  
  •  
 

Abstract

งาวิจัยนี้ ศึกษาเพื่อฝึกและพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และความคิด เชื่อมโยงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เกี่ยวกับศิลปะกับวัฒนธรรมไทย ด้วยกิจกรรม ศิลปะในการออกแบบหน้ากากผีตาโขน โดยใช้หวดนึ่งข้าวเหนียวและใช้วิธีการเรียน ทัศนศิลป์ด้วยสไลด์ประกอบเพลง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสอนดังกล่าว ทำให้ ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ดี เพราะรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่มีความแปลกใหม่นอกจากนี้สามารถทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเชื่อมโยงในการนำวัสดุพื้นบ้าน ไปสร้างงานศิลปะ และเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน

First Page

164

Last Page

174

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.