•  
  •  
 

Abstract

รูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทและสังคมไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพอนาคตของประเทศไทยและโลก ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อนําเสนอรูปแบบการศึกษาไทยที่สมดุลกับบริบทของสังคมไทย ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้วิธีการวิจัยตามกระบวนการอนาคตปริทัศน์ ศึกษาจากเอกสาร ตำรา ผลงานวิจัย บทความ และรายงานการประชุมสัมมนา จำนวนประมาณ ๒๐๐ รายการ และเก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน ๓๐ คน เพื่อเป็นฐานในการนำเสนอ รูปแบบการศึกษาไทยฯ ผลจาการอ่านพิเคราะห์เอกสาร ได้บริบทของประเทศไทยและโลก และได้ นําเสนอภาพอนาคตของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ในรูปแบบของแผนภูมิสําหรับบริบท ของรูปแบบการศึกษาฯ เสนอในรูปของเคนโดแกรม ๕ ประเภท คือ (๑) บริบทของ ประเทศไทยสู่อนาคต (๒) บริบทของประเทศไทย : เศรษฐกิจ (๓) บริบทของประเทศไทย : สังคม-วัฒนธรรม (๔) บริบทของประเทศไทย : การเมือง และ (๕) บริบทของ ประเทศไทย : การศึกษา อันนำผู้วิจัยไปสู่การเสนอรูปแบบการศึกษาฯ ในรูปของ แผนภูมิและการเปรียบเทียบภาพที่มีการปฏิรูปและขาดการปฏิรูปตามรูปแบบฯ ตามองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) ภาพรวม (๒) ศีลธรรม จรรยาและค่านิยม (๓) หลักสูตร (๔) การเงินการสอน (๕) ศาสตร์ (๖) การประเมินผล (๗) ทิศทางและทรัพยากร และ (๔) การบริหาร ข้อค้นพบที่สำคัญ เสนอในรูปของแผนภูมิระลอกแห่งการศึกษา อันเป็นผล จากการปฏิรูปสาระเพื่ออนาคตในศตวรรษที่ ๒๑ ตามรูปแบบฯ ซึ่งเน้นผลกระทบต่อสาระ การศึกษา 4 ระดับ ดังนี้ คือ (๑) เอกัตบุคคล (๒) ระหว่างบุคคล (๓) องค์กร (๔) ชุมชน (๕) วัฒนธรรม (๖) ชาติ (๗) นานาชาติ และ (๔) สากล ในศตวรรษที่ ๒๑

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

69

Last Page

82

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.