•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) ศึกษาคุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการ ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย (๒) วิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านคุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวกระบี่กระบอง (๓) นำเสนอ กระบวนการถ่ายทอดคุณลักษณะไทย คุณค่า ในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวกระบี่กระบอง โปรแกรมการวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ การศึกษาภาคสนามด้วยการ สังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม จำนวน 5 สนาม และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการของการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย มี ๓ ระยะ คือ ยุคการรบ และการทหารแบบโบราณ ยุคเริ่มการรบและการทหารสมัยใหม่ และยุคการรบและการทหาร สมัยใหม่ คุณลักษณะไทยที่ปรากฏประกอบด้วย องค์รวมของความกตัญญูกตเวที ความวิริยะ ความมีขันติ ความสามัคคี และพรหมวิหารสี่ คุณค่าประกอบด้วย คุณค่าในวิชาคือ ใช้ในการ ป้องกันตัว คุณค่าในผู้เรียนคือ รักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย สุขภาพกายแข็งแรง และ คุณค่าในสังคมคือ การมีวินัย การเสียสละเพื่อส่วนรวม กระบวนการถ่ายทอดที่สําคัญ ประกอบด้วย การจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียนโดยครูต้นแบบที่มีคุณภาพ สอนทั้งทักษะ และการอบรมบ่มนิสัย สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพเฉพาะกระบี่กระบองพบว่า คุณลักษณะ ไทยที่ปรากฏมีลักษณะเช่นเดียวกับคุณลักษณะไทยในอดีต แต่มีลักษณะแยกส่วน คุณค่า ที่พบประกอบด้วยคุณค่าในวิชา เป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย คุณค่าในผู้เรียนคือ มีสติ ไหวพริบ สุขภาพกายแข็งแรง และคุณค่าในสังคมคือ การมีวินัย แต่คุณค่าดังกล่าวมี ลักษณะไม่สมบูรณ์ กระบวนการถ่ายทอดประกอบด้วย การจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน ครูต้นแบบมีความชำนาญในกระบี่กระบองพอสมควร สอนเน้นเฉพาะทักษะ ดังนั้นในอนาคต กระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวกระบี่กระบองควรจัดประสบการณ์ตรงที่มีความหมายให้กับผู้เรียน โดยครูต้นแบบที่มีคุณภาพสอนทั้งทักษะและอบรมบ่มนิสัยยึดหลัก ไตรสิกขา คุณลักษณะไทยที่ปรากฏควรเป็นลักษณะองค์รวมเช่นในอดีตที่เรียกว่า “สุนทรีย ธรรม” และจัดให้มีคุณค่าสมบูรณ์ทั้งคุณค่าในวิชาคือ ใช้ในการป้องกันตัว คุณค่าในผู้เรียน คือ รักความเป็นไทย รักชาติ สุขภาพแข็งแรง และคุณค่าในสังคมคือการมีวินัย การเสียสละ เพื่อส่วนรวม

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

83

Last Page

89

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.