2302111 เคมีทั่วไป 1 (General Chemistry I) (sec 3)

ธวัชชัย ตันฑุลานิ, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Description

สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน วิชา เคมีทั่วไป 1 รหัสวิชา 2302111 เท่านั้น

โปรดลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลของจุฬาฯ (.......@chula.ac.th / ........@student.chula.ac.th) เพื่อรับชมวิดีโอผ่าน Microsoft Stream