•  
  •  
 

Journal of Social Sciences

Publication Date

2019-01-01

Abstract

การศึกษานี้มุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและภูฏานภายหลังทบทวนสนธิสัญญาพันธมิตรในปี 2550 ผ่านระเบียบวิธีวิจัยแบบคุณภาพ การลงทุนในไฟฟ้าพลังงานน้ำของอินเดียถือเป็นกุญแจสำคัญในภาคส่วนเศรษฐกิจที่ส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอินเดียและภูฏาน การลงทุนนี้ยังช่วยให้อินเดียมีความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ภูฏานพึ่งพิงเศรษฐกิจและการลงทุนจากอินเดีย ฉะนั้นการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำในภูฏานจึงไม่ใช่เพียงนโยบายเศรษฐกิจของอินเดียหากเป็นนโยบายต่างประเทศที่มีต่อภูฏาน การศึกษาเน้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์อินเดีย-ภูฏานผ่านโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำ ทั้งในเชิงนโยบายและการจัดโครงสร้างองค์การในฐานะปัจจัยเชื่อมโยงสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ลักษณะพิเศษที่ภูฏานมีให้อินเดีย โดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในการศึกษา บทความชิ้นนี้ต้องการนำเสนอให้เห็นว่าโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำในภูฏานนั้นมีความสำคัญในฐานะสัญลักษณ์ซึ่งสะท้อนภาพความสัมพันธ์ลักษณะพิเศษที่อินเดียมีต่อภูฏาน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อแนวนโยบายการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำในภูฏานจึงสะท้อนภาพความสัมพันธ์กับอินเดียที่เปลี่ยนแปลงไป

First Page

173

Last Page

190

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.