•  
  •  
 

Journal of Social Sciences

Publication Date

2019-01-01

Abstract

บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางความคิดที่พยายามจะเข้าใจสถานการณ์โลกและการเมืองระหว่างประเทศผ่านมุมมองแบบการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์ทางปรัชญาและการคิดคำนึงเกี่ยวกับปัญหา บทความประสงค์ที่จะวิเคราะห์ความรุนแรงโดยรัฐและแผลใจที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ด้วยการเพ่งประเด็นไปยังการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในบริบทของสงครามต่อสู้กับผู้ก่อการร้าย แนวทางการวิเคราะห์อาศัยมุมมองเชิงภูมิปัญญาของ ฌาคส์ ลาก็อง นักจิตวิเคราะห์แนววิพากษ์ชาวฝรั่งเศส ความคิดสามความคิดที่สำคัญของลาก็องเพื่อการวิเคราะห์ อันได้แก่ (1) the mirror-stage (2) the master-signifier (3) the sinthome นำไปสู่การทำความเข้าใจแผลใจในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งสัมพันธ์อยู่กับการประกอบสร้างอัตวิสัยของชาวอเมริกันและการเปลี่ยนแปรในตัวคนผู้ซึ่งได้รับความทรมานใจจากการโจมตีของอากาศยานไร้คนขับ

First Page

149

Last Page

172

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.