•  
  •  
 

Journal of Social Sciences

Publication Date

2018-01-01

Abstract

บทความเรื่องนี้มุ่งสำรวจความคิดทางการเมืองของเจมส์ ซี สก็อตต์ ผ่านงานเขียนสำคัญของเขาห้าเรื่อง โดยมีข้อนำเสนอหลักว่า การเมืองของสก็อตต์ คือการเมืองที่ยืนอยู่ข้าง "พวกขี้แพ้" ในโลกรัฐศาสตร์อันได้แก่ มวลชนชนชั้นล่างที่ไร้การจัดตั้งและคนป่าไร้รัฐ แทนที่จะเห็นว่าเป็น มวลชนที่ถูกครอบงำ ยอมจำนนล้าหลัง ไร้อารยะ สก็อตต์มองคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้กระทำการทางเมือง ต่อรอง ต่อต้าน และไม่ยอมจำนนต่ออำนาจของผู้ปกครองในทุกเมื่อเชื่อวัน ศิลปะในการต่อต้านของ “พวกขี้แพ้” นี้ครอบคลุมตั้งแต่การลอบทำลายทรัพย์สิน ลักเล็กขโมยน้อย ข่าวลือ วัฒนธรรมมุขปาฐะ ไปจนถึงเกษตรกรรมแบบตัดและเผา ในด้านหนึ่งงานของสก็อตต์อาจถูกจัดได้ว่าเป็นงานประเภทท้องถิ่นนิยม ส่งเสริมวัฒนธรรมย่อยเฉพาะเจาะจงอันหลากหลาย ในอีกด้านหนึ่งงานของสก็อตทำให้เราทบทวนแนวคิดทางการเมืองของนักทฤษฎีรัฐศาสตร์สำคัญหลายคน อาทิ รุสโซ ชาร์ล ทิลลี่ และสลาวอย ชิเชค อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงงานของเขากับประเด็นข้อถกเถียงทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัยในโลกปัจจุบัน อาทิ การครอบงำทางอุดมการณ์ รัฐ อนาธิปไตย มาร์กซิสม์ ขบวนการเคลื่อนไหว และการปฏิวัติ

First Page

83

Last Page

109

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.