•  
  •  
 

Journal of Social Sciences

Publication Date

2015-01-01

Abstract

งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาลักษณะและความแตกต่างในระบบการเมืองการปกครอง รวมทั้ง ระบบเลือกตั้ง พรรคการเมือง ของประเทศสมาซิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เนื่องจากประเทศสมาซิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีพื้นฐาน'ทางลังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่แตกต่างกันแต่หากยังสามารถมารวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง สมาคมแห่งภูมิภาคหรืออาเซียนได้ และยังพัฒนาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่นักวิชาการจำนวนมากกล่าวว่า อาเซียนนั้นก่อสร้างตัวด้วยความเป็นหนึ่งเดียวบนความแตกต่าง หรือ “unity in diversity” ดังนั้นในการศึกษา ระบบการเมืองการปกครองของประเทศสมาซิกอาเซียน ผู้วิจัยได้แยกศึกษาประเทศต่างๆ ตามพื้นฐานทางระบบ การเมืองการปกครองเป็นสำคัญ โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้'วิจัยได้แบ่งกลุ่มประเทศในการศึกษาการเมือง การปกครองของทั้ง 10 ประเทศโดยยึดหลัก ระบบการเมืองการปกครอง (political system) คือ ระบบ การปกครองแบบประชาธิปไตย อำนาจนิยม และคอมมิวนิสต์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า แม้ระบบการเมือง จะมีความแตกต่างกันประเทศสมาชิกอาเซียนก็ยังสามารถร่วมมือกันในการขยายความร่วมมือสู่ด้านต่างๆ ทั้งทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และลังคม จนถึงปัจจุบัน

First Page

149

Last Page

173

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.