•  
  •  
 

Journal of Social Sciences

Editorial

PDF

บทบรรณาธิการ
บรรณาธิการ

Articles

PDF

ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธิ์

PDF

กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์
พระวรภักดิ์พิบูลย์

PDF

หลักการชักจูง
นิพนธ์ ศศิธร