•  
  •  
 

Journal of Social Sciences

Publication Date

1961-01-01

Abstract

นับตั้งแต่ยุคโตกูกาวามาแล้ว การคุกคามจากประเทศตะวันตก เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเริ่มการอุตสาหกรรมขึ้น ฉะนั้นก็นับเป็นธรรมดาที่รัฐบาลโชกุน และรัฐบาลเดมโย(เจ้าผู้ครองแคว้นต่าง ๆ) จะต้องเริ่มด้วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็เพราะ อำนาจทางทหารของชาวยุโรปได้สร้างความประทับใจต่อชาวญี่ปุ่นที่สุด อีกทั้งประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ก็ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วในประเทศจีน

First Page

66

Last Page

71

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.