•  
  •  
 

Journal of Social Sciences

Publication Date

1961-01-01

Abstract

พ้นไปจากครอบครัว โรงเรียน วัด สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ตลอดจนองค์การเพาะปลูกนิสัยใจใสคอ( character-building agcucies)ทั้งหลายแล้ว บุคคลยังต้องเผชิญกับอิทธิพลของ Mass media ชนิดต่าง ๆ ซึ่งนักอาชญาวิทยาผู้หนึ่งให้ชื่อว่า "secondary community influence"อิทธิพลดังกล่าวนี้ ประชาชนโดยทั่วไปเชื่อกันว่า เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญของอาชญากรรมอย่างหนึ่ง จะเห็นได้จากการที่มีการกล่าวหากันมานานแล้วว่า mass media ชนิดต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ภาพยนต์ วิทยุ หนังสืออ่านเล่นระเภทนวนิยาย ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชญากรรมและทุษกรรม (delinquency)มากขึ้น และในสมัยต่อมาเมื่อมีผู้ใช้บริการวิทยุโทรทัศน์อย่างแพร่หลายแล้ว mass media ชนิดนี้ก็ต้องตกอยู่ในข่ายของการกล่าวหาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ข้อกล่าวหาดังกล่าว หาพยาน หลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างแท้จริงมาสนับสนุนไม่ได้ แม้นักอาชญาวิทยาจะได้ทำการวิจัยค้นคว้าในเรื่องอิทธิพลของ mass media ที่มีต่อปัญหาอาชญากรรมมาแล้วมากต่อมากก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ (จากตัวเลขสถิติ ) ที่มีความสำคัญหรือมีความหมายเพียงพอแก่การพิสูจน์ความจริง

First Page

45

Last Page

65

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.