•  
  •  
 

Journal of Social Sciences

Publication Date

1961-01-01

Abstract

พรรคการเมืองในเวียดนามครั้งก่อนสงครามมิได้มีกำเนิดขึ้นเพื่อสนองเจตนารมณ์ของการปกครองแบบมีผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริง แต่มุ่งที่จะให้เป็น เสมือน กระบวนการ ใต้ดิน ต่อต้าน ผู้ปกครอง ต่างชาติ มากกว่าอย่างอื่น ครั้นสงครามสิ้นสุดลงพรรคการเมืองเหล่านั้นจำใจต้องเข้าฝักใฝ่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ระหว่าง พวกคอมมิวนิสต์ ทางฝ่ายเหนือ หรือ พวก ของจักรพรรดิ์เบาได๋ทางผ่ายใต้ สมัยที่โงดินเดียมเถลิงอำนาจเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐเมื่อฤดูใบไม้ร่วงแห่งปี 1955 นั้น พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามทุกพรรคซึ่งมีฐานะไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังคงฐานะเดิมอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเวียดนามมีพรรคการเมืองผ่ายสนับสนุนรัฐบาลทั้งสิ้น 6 พรรคด้วยกัน ในจำนวนนี้ เป็นพรรคใหญ่เสีย 3 พรรค และเป็นพรรคเล็กที่มีความสำคัญรองลงมาอีก 3 พรรค ส่วนพรรคผ่ายค้าน ซึ่งถูกรัฐบาลเพ่งเล็งตลอดมาและถือว่ายังมีฐานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอยู่ด้วยกัน 4 พรรค สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคที่ 5 แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางทฤษฎีแห่งระบบพรรคการเมืองแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่มีสภาพเป็นพรรคการเมือง

First Page

90

Last Page

101

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.