•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1986-09-01

Abstract

ปรอทที่ใช้ในสำนักงานทันตแพทย์ ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย แต่ก็อาจเป็นอันตรายต่อทันตแพทย์ บุคลากรข้างเคียง และผู้ป่วยได้ ถ้านำมาใช้โดยไม่ระมัดระวัง บทความนี้ได้ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ ทั่วไปของการใช้อมัลกัมทางทันตกรรม ปัญหาต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ลักษณะอาการของการเป็นพิษจากปรอท วิธีป้องกันหรือกำจัดมลพิษปรอท มาตรการและข้อแนะนําในการใช้ปรอททางทันตกรรมอย่างปลอดภัย โดยได้เน้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจมากขึ้น และร่วมกันรับผิดชอบต่อปัญหาของวิชาชีพและสังคมในส่วนรวม อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ปรอทในทางทันตกรรมด้วย

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.9.3.6

First Page

149

Last Page

156

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.