•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1986-09-01

Abstract

การติดเชื้อราอย่างเฉียบพลัน เป็นสภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ป่วยใช้ยาสเตียรอยด์ บทความฉบับนี้เสนอรายงานการเกิดโรคติดเชื้อราเฉียบพลัน ในผู้ป่วย 2 รายที่กำลังใช้สเตียรอยด์เฉพาะที่รักษา รอยโรคไลเคน พลานัสในช่องปาก โดยที่ผู้ป่วยรายแรกใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซทโตไนด์ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 ใช้ไตรแอมซิโนโลน อะเซทโตไนด์ ในออราเบส นอกจากนั้นได้มีการกล่าวถึงการเลือกใช้ วิธีการทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยรอยโรคทางคลินิก ลักษณะอาการและอาการแสดงของรอยโรค ตลอดจนวิธีจัดการดูแลรักษาสภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นด้วย

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.9.3.2

First Page

115

Last Page

124

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.