•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1986-09-01

Abstract

จากการศึกษาผู้ป่วย 1 รายที่เป็นไลเคน พลานัส ที่ริมฝีปากล่างเป็นระยะเวลา 3 ปี 8 เดือน การ รักษาผู้ป่วยด้วยสเตียรอยด์และยาอีกหลายชนิดช่วยบำบัดอาการได้แต่ไม่หายขาด ในระหว่างการรักษาพบว่ารอยโรค ที่ริมฝีปาก มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของผู้ป่วย กล่าวคือเมื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์แรกประมาณระยะ 6 เดือน รอยโรคเริ่มหายไปและปราศจากอาการโดยที่ไม่ได้รักษาด้วยชนิดใดเลย หลังจากผู้ป่วยคลอดบุตรแล้วรอยโรค กลับเป็นขึ้นมาใหม่และรุนแรงกว่าเดิม จนกระทั่งเมื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่สอง ได้หยุดรักษาด้วยยาทุกชนิดในช่วงเวลา เดียวกันกับครรภ์แรก รอยโรคหายไปหมด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรอยโรคทำให้เข้าใจว่าอาจมีความสัมพันธ์กับ ระดับฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ในผู้ป่วยรายนี้

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.9.3.1

First Page

107

Last Page

113

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.