•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1986-01-01

Abstract

คอร์ติโคสเตียรอยด์ในรูปสารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซทโตไนท์ เป็นยาเฉพาะที่ซึ่งสามารถนํามาใช้บรรเทาอาการเจ็บปวด รอยอักเสบแดง และรอยแผลเรื้อรังที่เกิดจากโรคไลเคน พลานัสในช่องปาก จากการติดตามผลการใช้สารละลายฟลูโอซิโนโลน อะเซทโตไนด์ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปากจํานวน 13 ราย พบว่าลักษณะอาการต่าง ๆ ของรอยโรคหายไป เมื่อใช้ยานี้ทาได้ 1-8 สัปดาห์ เหลือแต่เส้นลายสีขาวที่ไม่มีอาการเจ็บ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วย 1 รายที่เคยมีรอยโรคอโทรฟิคไลเคน พลานัส เมื่อได้ใช้ยานี้ทาได้ 3 เดือน อาการและรอยโรคหายหมด ผลข้างเคียงของยาที่ใช้ มีแต่การหลุดลอกของเนื้อเยื่อตรงบริเวณที่ทา เกิดอาการปากแห้งและภาวะของการติดเชื้อแคนดิดาเฉียบพลัน ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.9.1.3

First Page

17

Last Page

24

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.