•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1985-09-01

Abstract

การตรวจหาเชื้อแคนดิดา ในช่องปากมีหลายวิธีซึ่งให้ผลแตกต่างกัน วิธีการตรวจที่ ให้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยในด้านการให้การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องตลอดจนการ วางแผนการรักษาทั้งโรคในช่องปาก และโรคทางระบบของร่างกาย วิธีเพาะเลี้ยงแบบอิมพรินท์ เป็นวิธีการตรวจหาเชื้อแคนดิดาในช่องปากแบบใหม่ ที่ง่ายและสะดวก และให้ผลดี ถูกต้อง เชื่อถือได้มากที่สุดและมีความไวต่อการตรวจพบเชื้อสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจแบบอื่น ๆ เหมาะสำหรับใช้ตรวจหาเชื้อแคนดิดาทั้งในแง่ของการวินิจฉัยโรคในคนที่มีแผล ติดเชื้อในช่องปาก และในคนที่มีโรคทางระบบของร่างกายที่มีจำนวนเชื้อแคนดิดาในช่องปาก สูงรวมทั้งที่มีแนวโน้มของการเพิ่มสูงขึ้นของเชื้อแคนดิดาในช่องปาก ตลอดจนแม้ในคนที่มี สุขภาพในช่องปากปกติ ก็สามารถที่จะตรวจพบเชื้อแคนดิดา ได้โดยวิธีนี้

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.8.3.6

First Page

203

Last Page

215

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.