•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1985-05-01

Abstract

การมีแผลพุพองในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับโรคทางภูมิคุ้มกันนั้น ก่อให้เกิดความรำคาญ และอาการเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยอย่างยิ่ง แม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีการรักษาให้หายขาด แต่ก็สามารถ ควบคุมและบรรเทาอาการของรอยโรคเหล่านั้นได้โดยใช้ยาประเภทอิมมูโนเรคคิวเลเตอร์ บทความ นี้จึงได้รวบรวมลักษณะธรรมชาติการเกิดของรอยโรค ยาที่ใช้รักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอร์ติ โคสเตียรอยด์ อะซาไธโอพริน และลีวามิโซล เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาให้การ รักษาผู้ป่วยเหล่านั้นต่อไป

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.8.2.6

First Page

127

Last Page

134

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.