•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1985-05-01

Abstract

ไลโปมาเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายพบได้บ่อยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ยกเว้นใน ช่องปากซึ่งพบได้น้อยมาก เนื้องอกนี้มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อที่โตช้า ไม่มีอาการเจ็บปวด คลำนุ่ม ประกอบด้วยเซลล์ไขมันจำนวนมาก ลักษณะทางคลินิกคล้ายกับไฟโบรมา ซึ่งทำให้การ พิเคราะห์โรคขั้นต้นผิดไปได้ รายงานนี้กล่าวถึงผู้ป่วยที่มาพบทันตแพทย์ด้วยมีก้อนเนื้อในปาก ไม่มีอาการเจ็บปวดใด ๆ แต่รำคาญเนื่องจากกัดถูกเสมอเวลารับประทานอาหาร ทันตแพทย์ ได้ให้การพิเคราะห์โรคขั้นต้นเป็นไฟโบรมา และทำการรักษาโดยตัดออกทั้งหมด แล้วส่งชิ้นเนื้อมาตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ที่ภาควิชาทันตพยาธิวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการตรวจ เป็นไลโปมา

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.8.2.4

First Page

115

Last Page

120

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.