•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1985-05-01

Abstract

ในการศึกษาตำแหน่งของแนวกลางใบหน้า คือร่องเหนือริมฝีปากบน และเนื้อยึด ริมฝีปากบนและล่าง กับแนวกลางฟันบนและล่าง จากผู้ป่วยคนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง จำนวน 775 คน พบว่าในผู้ป่วยส่วนมาก ทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน คือ มีแนวกลางฟันบนตรงกับเนื้อยึดริมฝีปากบน มากกว่าจะตรงกับร่องเหนือริมฝีปากบน และ แนวกลางฟันล่างตรงกับเนื้อยึดริมฝีปากล่าง โดยมีแนวกลางฟันล่างเบี่ยงเบนอยู่ไปทางซ้ายของแนวกลางฟันบน ในจำนวนใกล้เคียงกันทั้งสองเพศ ดังนั้นในการเรียงฟันปลอมจึงควรยึดหลักสําคัญ โดยให้ฟันปลอมนั้นมีแนวกลาง ฟันบนตรงกับเนื้อยืดริมฝีปากบน และแนวกลางฟันล่างตรงกับเนื้อยึดริมฝีปากล่าง ส่วนแนว กลางฟันล่างที่เพิ่มจำนวนฟันที่อยู่ไปทางซ้ายในช่วงอายุมากขึ้นนั้น ควรจะได้รับการพิจารณา และศึกษาต่อไป

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.8.2.3

First Page

101

Last Page

113

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.