•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1985-05-01

Abstract

ฟันหน้าแท้จำนวน 400 ซี่ ซึ่งถูกถอนจากโรงพยาบาลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ถูกรวบรวมนำมาใช้ในการศึกษาถึงตำแหน่งของรูเปิดคลองรากฟันที่เบี่ยงเบนไปจากปลายราก การกำหนดตำแหน่งและการวัดระยะทางของรูเปิดคลองรากที่เบี่ยงเบนไปจากปลายรากศึกษา โดยใช้กล้อง Stereomicroscope พร้อมด้วย eyepiece micrometer พบว่าอัตราของความเบี่ยงเบนสูงถึงร้อยละ 92.0 และระยะห่างระหว่างรูเปิดคลองรากฟันไปยังปลายรากมีค่า เฉลี่ยประมาณ 0.56 ม.ม. ความชุกของตําแหน่งรูเปิดคลองรากฟันถึงแม้จะพบมากที่สุดบนด้าน ลิงกวลในฟันตัดบน (ร้อยละ 33.0) และฟันเขี้ยวบนและล่าง (ร้อยละ 40.0) แต่ในฟันตัด ล่างกลับพบมากที่สุดบนด้านเลเบียล (ร้อยะ 47.5)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.8.2.1

First Page

79

Last Page

88

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.