•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1984-05-01

Abstract

การรายงานผู้ป่วยคนไทย 6 ราย เป็นโรคอยู่ในกลุ่มอาการของมัลติเปิลบาซาลเซลล์นีวัส เป็นการศึกษา และติดตามผู้ป่วยอย่างแท้จริงซึ่งเริ่มต้นด้วยผู้ป่วยชายรายแรกมีถุงน้ำในกระดูกขากรรไกรหลาย ๆ ถุง พร้อมกับมี บาซาลเซลล์ คาร์ซิโนมา และ ซีเบซัส ซิสต์ ที่ บริเวณใบหน้า ต่อมาสามารถติดตาม และศึกษาผู้ที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกับผู้ป่วย รายแรกได้อีก 5 ราย รวมทั้งบุตรชายของเขา ผู้ป่วยทุกรายมีถุงน้ำหลายถุงเกิดในกระดูก ขากรรไกรพร้อมกับมี บาซาลเซลล์ คาร์ซิโนมา นีวัส ซีเบซัส ซิสต์ อยู่ตามผิวหนัง การสืบประวัติย้อนหลังมีหลักฐานว่าโรคเกิดได้รวมแล้วถึง 3 ชั่วอายุคนรวมผู้ป่วยทั้งหมดได้ 15 ราย

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.7.2.4

First Page

105

Last Page

117

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.