•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1984-01-01

Abstract

Dens in dente เป็นผลจากความผันแปรในวิวัฒนาการของฟัน และจากความ ผิดปกติในรูปร่างของฟันชนิดนี้ จะก่อให้เกิดพยาธิสภาพปลายรากฟันได้ง่าย ซึ่ง Dens in dente ในฟันกรามพบได้น้อยมาก ในรายงานนี้กล่าวถึงผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 31 ปี มีประวัติของก้อนเนื้องอกและทางเปิดของหนองที่บริเวณกระพุ้งแก้มด้านขวามาประมาณ 1 เดือน ภาพถ่ายทางรังสีแสดง Dens in dente ที่เกิดร่วมกับถุงน้ำปลายรากในฟันกรามล่างขวาที่สาม และผลทางพยาธิวิทยาภายหลังจากถอนฟันซี่นี้ พบว่าเป็นถุงน้ำติดเชื้อปลายรากฟัน

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.7.1.4

First Page

28

Last Page

32

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.