•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1983-01-01

Abstract

น้ำตาลและฟลูออไรด์เป็นปัจจัยสําคัญของโรคฟันผุ ในส่วนที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคและการป้องกันโรคตามลําดับ การศึกษานี้ได้ศึกษาถึงปริมาณน้ำตาลและฟลูออไรด์ ในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งมีเศรษฐานะและการศึกษาต่างกัน ในกรุงเทพมหานคร โดย เปรียบเทียบกับจํานวนโรคฟันผุ เพื่อหาความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำตาลและฟลูออไรด์กับ โรคฟันผุ ปรากฏผลว่าในกลุ่มตัวอย่างที่มีเศรษฐานะและการศึกษาดีได้รับน้ำตาลมากกว่า ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนโรคฟันผุ (DMF) ที่มีมากกว่ากลุ่มที่มีเศรษฐานะและการศึกษาด้อยด้วย อันอาจเป็นแนวทางในการป้องกันโรคฟันผุ โดยการเน้นถึงความร้ายแรงของน้ำตาล ที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคฟันผุ โดยเฉพาะในกลุ่มเศรษฐานะและการศึกษาดีดังกล่าว ส่วนปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน จึงไม่สัมพันธ์กับโรคฟันผุ ที่มีจํานวนแตกต่างกัน ซึ่งเข้าใจว่าจากแบบสอบถามเรื่องฟลูออไรด์ ที่เน้นการได้รับฟลูออไรด์ในระบบทั่วร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่มีผลในผู้ใหญ่ ในขณะที่ในส่วนของ การได้รับฟลูออไรด์ในระบบเฉพาะที่ยังไม่ชัดเจนพอที่จะให้ผลในด้านความสัมพันธ์กับโรคฟันผุในการศึกษานี้

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.6.1.1

First Page

1

Last Page

13

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.