•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1982-09-01

Abstract

ปัจจุบันมีการนำเอา "ไบออปซี่" (biopsy) มาใช้กันอย่างกว้างขวาง ในการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง นอกจากจะขึ้นอยู่กับความรู้ความ สามารถของแพทย์ผู้ทำไบออปซี่และพยาธิแพทย์แล้ว ยังต้องอาศัยวิธีการจัดการกับ ชิ้นเนื้อตัวอย่างให้เหมาะสมด้วย จากประสบการณ์การทํางานในภาควิชาทันตพยาธิ วิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ามีข้อบกพร่องบาง ประการ เช่น ตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างเล็กเกินไป ใส่น้ำยารักษาสภาพไม่ถูกต้อง ให้ ประวัติผู้ป่วยไม่ละเอียดพอ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัยโรคของพยาธิแพทย์ บทความนี้มุ่งหวังที่จะทบทวน อธิบาย วิธีการรวมทั้งเหตุผลและข้อเสนอแนะในการทำไบออปซี่

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.5.3.5

First Page

201

Last Page

213

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.