•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1982-01-01

Abstract

Ludwig's angina เป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน รุนแรง ที่บริเวณใต้ขากรรไกร (submandibular), ใต้คาง (submental) และใต้ลิ้น (sublingual) การอักเสบนี้มักกระจายหาขอบเขตไม่ได้ และเป็นทั้ง 2 ข้าง ปัจจุบันพบได้ไม่บ่อยนัก เนื่องจากมียาปฏิชีวนะที่ดี สาเหตุของการอักเสบนี้ส่วน ใหญ่เกิดจากฟัน ในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึง ผู้ป่วย 2 รายที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรี เนื่องจากมีอาการบวมที่บริเวณใต้ขากรรไกร คอและพื้นช่องปาก ได้ให้การวินิจฉัยว่าเป็น Ludwigs angina ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อของ ฟันกรามล่างขวา ซี่ที่ 1 (# 46) ได้ให้การรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะในขนาดสูง เจาะคอ และใส่ท่อหายใจเพื่อป้องกันการอุดตันของทางเดินหายใจ กรีดระบายหนอง (Incision and drainage) และถอนฟันที่เป็นสาเหตุออก

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.5.1.3

First Page

23

Last Page

31

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.