•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Issue: 1 Special (1982)

Original article

PDF

วิวัฒนาการของการทำความสะอาดช่องปาก
คณะกรรมการจัดทำประวัติและวิวัฒนาการของวิธีการและอุปรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันและช่องปาก