•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

1981-09-01

Abstract

การสูญเสียฟันกรามแท้ซี่แรกมีสาเหตุได้หลายประการ ประการที่สําคัญเกิดจากพยาธิสภาพ เช่น โรคฟันผุ การสูญเสียฟันกรามแท้ซี่แรกไปย่อมมีผลต่อการสบฟันในกรณีที่ไม่สามารถบูรณะฟันกรามแท้ซี่แรก หรืออาจจะบูรณะไว้ได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ควรตัดสินใจถอนฟันซี่ดังกล่าวออกเสียในช่วงที่ยังมีฟันชุดผสมอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ข้างเคียงสามารถเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณช่องว่างของฟันที่ถูกถอนไปได้ เพราะฟันซี่ถัดไปนั้นสามารถจัดเรียงตัวเองได้ตามธรรมชาติ ในการพิจารณาการถอนฟันนั้นจําเป็นจะต้องพิจารณาถึงสภาวะที่เหมาะสมหลายประการ ได้แก่ อายุที่พอเหมาะคือ อายุประมาณ 6-9 ปี นอกจากนั้นควรพิจารณาถึงลักษณะการสบฟันที่ปกติ การสร้างตัวของรากฟันกรามแท้ซี่ที่สองซึ่งควรสร้างน้อยกว่าครึ่ง จํานวนพื้นที่มีอยู่ในช่องปากในขณะนั้น และความสมดุลย์ของใบหน้า เป็นส่วนประกอบอีกด้วย

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.4.3.6

First Page

169

Last Page

180

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.