•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2015-05-01

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและตําแหน่งของคลองท้ายฟันกรามล่างในผู้ป่วยชาวไทยในศูนย์ภาพถ่ายรังสีเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาพรังสีโคนบีมซีทีที่ครอบคลุมบริเวณท้ายฟันกรามล่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-ปี พ.ศ. 2554 ทําการตรวจหาคลองท้ายฟันกรามล่างด้วยโปรแกรมวัน วอลลุม วิวเวอร์ หาค่าเฉลี่ยของระยะห่างระหว่างรูเปิดคลองท้ายฟันกรามล่างกับคลองขากรรไกรล่าง แผ่นกระดูกด้านแก้ม แผ่นกระดูกด้านลิ้น และด้านไกลกลางของฟันกรามซี่ที่สอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนคลองท้ายฟัน กรามล่างที่พบกับเพศและข้างของกระดูกขากรรไกรโดยสถิติการทดสอบของฟิชเชอร์ มีภาพที่ครอบคลุมบริเวณ ท้ายฟันกรามล่างจํานวน 64 ภาพ พบคลองท้ายฟันกรามล่าง 8 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 12.5 พบระยะห่างระหว่างรูเปิดคลองท้ายฟันกรามล่างกับคลองขากรรไกรล่าง แผ่นกระดูกด้านแก้ม และแผ่นกระดูกด้านลิ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.07, 7.04 และ 5.14 มิลลิเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้ระยะห่างระหว่างรูเปิดคลองท้ายฟันกรามล่าง กับด้านไกลกลางของฟันกรามซี่ที่สอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.90 มิลลิเมตร โดยไม่พบความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญระหว่างเพศ และระหว่างขากรรไกรข้างซ้ายและขวา (p > 0.05) จากการศึกษานี้พบว่า ถึงแม้ว่าความชุก ใน ผู้ป่วยที่ถ่ายภาพรังสีที่ศูนย์ภาพถ่ายรังสีแห่งหนึ่งใน กทม. ที่พบคลองท้ายฟันกรามล่างค่อนข้างต่ํา (ร้อยละ 12.5) การผ่าตัดบริเวณท้ายฟันกรามล่างควรตระหนักถึงความผันแปรที่สําคัญนี้ด้วย (ว ทันต จุฬาฯ 2558;38:105-116)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.38.2.2

First Page

105

Last Page

116

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.