•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2014-09-01

Abstract

วัตถุประสงค์ การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะที่บัณฑิตจากโรงเรียนทันตแพทย์ที่ใช้ ระบบปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ประเมินตนเอง และนายจ้างเป็นผู้ประเมิน และอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ระดับสมรรถนะที่บัณฑิตประเมินตนเอง วัสดุและวิธีการ แบบสอบถามตอบด้วยตนเองถูกส่ง (ทางไปรษณีย์และบริการแบบสอบถามออนไลน์) ไปยัง บัณฑิตทันตแพทย์ที่จบการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2543-2553 จํานวน 289 คน และนายจ้างจํานวน 90 คน แบบสอบถามประกอบด้วยการประเมินสมรรถนะด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความเป็นวิชาชีพ ทักษะทันตกรรม ชุมชน และทักษะด้านคลินิก จํานวน 53 ข้อ แต่ละข้อมี 6 ตัวเลือก จากดีมาก (5) ถึงแย่มาก (1) และไม่สามารถ ประเมินได้ (0) ระดับสมรรถนะของบัณฑิตจะพิจารณาจากสัดส่วนของผู้ที่ประเมินตนเองอยู่ในระดับดีและดีมากแล้วนํามาจัดเกณฑ์พิจารณาสมรรถนะตามสัดส่วนของผู้ที่ประเมินตนเองอยู่ในระดับดีและดีมาก ได้แก่ สมรรถนะ ดีเยี่ยม (ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป) ปานกลาง (ร้อยละ 60-69) และต้องปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ 60) ผลการศึกษา อัตราการตอบแบบสอบถามกลับของบัณฑิต ร้อยละ 73 บัณฑิตส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทํางาน มากกว่า 5 ปี และส่วนน้อยที่สําเร็จการศึกษาหลังปริญญา ผลการศึกษาพบว่านายจ้างและบัณฑิตเห็นสอดคล้อง กันว่าบัณฑิตมีสมรรถนะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเรื่องการระบุอาการหลักของผู้ป่วย และสมรรถนะที่ควรปรับปรุง เช่น การจัดการผู้ป่วยกลุ่มเด็กแรกเกิด และผู้ป่วยที่ถูกทารุณกรรม ทั้งนี้ยังมีบางสมรรถนะที่นายจ้างเห็นว่าควรได้รับ การปรับปรุงเพิ่มเติม เช่น ทักษะการทําวิจัย ทักษะการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ และการวางแผนโครงการ สร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้พบว่าค่าเฉลี่ยสมรรถนะของบัณฑิตที่ศึกษาต่อหลังปริญญาสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ศึกษา ต่อหรือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อเนื่อง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุป บัณฑิตทันตแพทย์ที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่าตนเองมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยมและสมรรถนะที่บัณฑิตประเมินตนเองมีความสอดคล้องกับความเห็นของนายจ้างในบางประเด็น สําหรับสมรรถนะที่ถูกประเมินว่าต้องปรับปรุงนั้น ควรนํามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาต่อไป (ว ทันต จุฬาฯ 2557;37:341-50)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.37.3.8

First Page

341

Last Page

350

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.