•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2014-09-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างและรูปร่างของฐานกระดูกรองรับฟันกับการ เอียงตัวของฟันหน้า ในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกะโหลกศีรษะแบบที่สาม วัสดุและวิธีการ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากภาพรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างของผู้ป่วยที่มารับการรักษาทางทันตกรรม จัดฟันที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 73 ราย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีค่ามุมเอเอ็นบี น้อยกว่า 1 องศา มีค่าสบเหลื่อมแนวราบน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร นําภาพรังสีมาลอกลายหาความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้างฐานกระดูกรองรับฟันกับการเอียงตัวของฟันหน้า แยกเป็นขากรรไกรบน 3 ตัวแปร ขากรรไกรล่าง 3 ตัวแปรโดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษา ผู้ป่วยไทยที่มีลักษณะโครงสร้างกะโหลกศีรษะแบบที่สาม การเอียงตัวของฟันหน้าบนไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความสูงของฐานกระดูกขากรรไกรบนและความกว้างของฐานกระดูกขากรรไกรบนบริเวณปลาย รากฟันหน้าบน และการเอียงตัวของฟันหน้าล่างไม่มีความสัมพันธ์กับความสูงของฐานกระดูกขากรรไกรล่างและความกว้างของฐานกระดูกขากรรไกรล่างบริเวณปลายรากฟันหน้าล่าง (ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05) สรุป ในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างกะโหลกศีรษะแบบที่สามพบว่าลักษณะโครงสร้างและรูปร่างของฐานกระดูกรองรับฟันไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับการเอียงตัวของฟันหน้าทั้งในขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง (ว ทันต จุฬาฯ 2557;37:279-88)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.37.3.3

First Page

279

Last Page

288

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.