•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2014-09-01

Abstract

วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อทบทวนความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ที่ใช้ในทาง ทันตกรรมเพื่อหยุดยั้งฟันผุในฟันน้ํานม โดยข้อดีของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์คือ การใช้งานที่ง่าย ปลอดภัย ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ที่ใช้ในประเทศไทย เพื่อหวังผลในการหยุดยั้งฟันผุในฟันน้ํานมในเด็กวัยก่อนเรียน ความเข้มข้นร้อยละ 38 และมีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบ 44,800 ส่วนในล้านส่วน จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ในการหยุดยั้งโรคฟันผุในฟันน้ํานมสูงถึงร้อยละ 70- 90 ความถี่ในการ ทาอยู่ที่ 1-2 ครั้งต่อปี และพบว่าความถี่ 2 ครั้งมีประสิทธิผลในการหยุดยั้งฟันผุดีกว่าความถี่ 1 ครั้ง ข้อที่ต้อง ระมัดระวังในการใช้ คือทาเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยผุ ที่ไม่ทะลุโพรงประสาท หรือไม่ทาในพื้นที่ไม่มีชีวิต สําหรับ ข้อด้อยคือทําให้รอยผู้นั้นเปลี่ยนเป็นสีดํา และกรณีที่ทาไปติดผิวหนังหรือเนื้อเยื่อจะทําให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นสีดําเช่นกัน อย่างไรก็ดีเนื่องจากมีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ในปริมาณที่สูงจึงควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจาก ประสิทธิผลในการหยุดยั้งฟันผุ รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ การใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการ หยุดยั้งฟันผุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟันน้ํานม แต่ควรจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่องด้านประสิทธิผลด้านความคุ้มทุน รวมทั้งความถี่ที่มีความเหมาะสมในการทา รวมถึงการศึกษาการนํามาใช้ในฟันแท้ต่อไป (ว ทันต จุฬาฯ 2557;37:371-80)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.37.3.11

First Page

371

Last Page

380

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.