•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2011-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเลือกผู้ให้การรักษาของผู้ป่วยเท็มโพโรแมนติบิวลาร์ดิสออเดอร์ (ทีเอ็มดี) เมื่อพิจารณาจากอาการ วัสดุและวิธีการ ศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นที่เอ็มดี ณ ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 จํานวน 301 คน โดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ไคสแควร์ ผลการศึกษา มีแบบสอบถามตอบกลับที่มีข้อมูลเพียงพอจากผู้ป่วย 151 คน เป็นชาย 32 คน หญิง 119 คน อายุเฉลี่ย 37.97 ปี ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการที่หลากหลาย และผู้ป่วยจํานวนมากมีอาการมากกว่าหนึ่งอย่าง ผู้ป่วย เกือบทุกคนได้รับการส่งต่อหรือแนะนํา ซึ่งร้อยละ 29.8 เคยได้รับการรักษามาก่อน ในขณะที่ประมาณร้อยละ 10 แจ้งว่า ได้รับการส่งต่อหรือคําแนะนําให้มารับการรักษาจากแพทย์ ผู้ป่วยจะเลือกรับการรักษาจากทันตแพทย์ หรือแพทย์ขึ้นอยู่กับรูปแบบของอาการที่ปรากฏอย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) โดยผู้ป่วยจะเลือกพบทันตแพทย์ เมื่อมีอาการที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก ขากรรไกร ได้แก่ เคี้ยวอาหารแล้วเจ็บปวดฟัน-ขากรรไกร รู้สึกกัดสบฟัน เปลี่ยนแปลง หรืออ้าปากได้จํากัด และจะเลือกพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอาการอื่น ๆ ได้แก่ อาการปวดศีรษะและ มีเสียงในหู สรุป ที่เอ็มดีเป็นปัญหาทางคลินิกที่มีความหลากหลาย ลักษณะอาการมีความสําคัญต่อผู้ป่วยในการเลือกผู้ให้ การรักษา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเรื่องที่เอ็มดีจึงน่าจะเป็นประโยชน์ (ว ทันต จุฬาฯ 2554;34:109-116)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.34.2.4

First Page

109

Last Page

116

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.