•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2010-05-01

Abstract

วิศวกรรมเนื้อเยื่อของฟันทั้งเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป เป็นเทคนิคที่ถูกคาดหวังที่จะใช้ในการรักษาในคลินิกในอนาคต แม้ว่าในปัจจุบันยังมีข้อจํากัดอยู่มากในแง่ของคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและชีวภาพที่จะพัฒนาการสร้างฟันขึ้นในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นี้ แต่อย่างไรก็ตามได้มีรายงานวิจัย เกี่ยวกับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อของฟันที่น่าสนใจตีพิมพ์ลงในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences USA บ่งบอกถึงศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนางานด้านนี้ให้สามารถใช้ได้จริงในอนาคตบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปสาระสําคัญและวิจารณ์งานวิจัยนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อของฟันในปัจจุบัน (2 ทันต จุฬาฯ 2553;33:143-48)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.33.2.8

First Page

143

Last Page

148

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.