•  
  •  
 

Chulalongkorn University Dental Journal

Publication Date

2010-05-01

Abstract

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลของสารปรับสภาพผิวหน้าของฐานฟันปลอมอะครีลิกเรซินชนิดบ่มด้วยความร้อนเมื่อซ่อมด้วยอะครีลิกเรซินชนิดบ่มด้วยตัวเอง โดยพิจารณาจากค่าความแข็งแรงดัดขวาง วัสดุและวิธีการ เตรียมชิ้นงานอะครีลิกเรซินชนิดบ่มด้วยความร้อนตามมาตรฐาน ISO 1567 จํานวน 60 ชิ้น แบ่งเป็น 6 กลุ่มดังนี้ กลุ่มควบคุมบวก (กลุ่ม 1) กลุ่มควบคุมลบ (กลุ่ม 2) และกลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม (กลุ่ม 3-6) โดยนํากลุ่ม 2 และกลุ่มทดลอง มาตัดตรงกลางให้ได้หน้าตัดเฉียง 45 องศา โดยกลุ่ม 2 ไม่ทําการปรับสภาพผิวหน้า และกลุ่ม 3-6 ทําการปรับสภาพผิวหน้าโดย กลุ่ม 3 และ 4 ใช้ส่วนเหลวของยูนิฟาสไทรเอด เป็นเวลา 5 และ 180 วินาที ตามลําดับ กลุ่ม 5 และ 6 ใช้สารเมทิลอะซิเตต และเมทิลฟอร์เมต เป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นซ่อม ด้วยอะครีลิกเรซินชนิดบ่มด้วยตัวเอง ทดสอบความแข็งแรงดัดขวาง ด้วยเครื่องทดสอบสากล ใช้สถิติวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียวและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยทูคีย์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จากนั้นนําชิ้นงานมาจําแนกลักษณะการแตกหัก ผลการศึกษา ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงตัดขวางของกลุ่ม 1 และกลุ่ม 3-6 มีค่ามากกว่ากลุ่ม 2 อย่างมีนัยสําคัญ กลุ่ม 5 และ 6 มีค่าความแข็งแรงดัดขวางมากกว่ากลุ่ม 3 อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพิจารณาลักษณะการแตกหักพบว่า กลุ่ม 5 และ 6 พบการแตกหักแบบเชื่อมแน่นทั้งหมด สรุป การปรับสภาพผิวหน้าด้วยสารเมทิลอะซิเตต และเมทิลฟอร์เมต ให้ค่าความแข็งแรงดัดขวางที่สูง เมื่อนํามา ช่อมฐานฟันปลอม (ว ทันต จุฬาฯ 2553;33:89-98)

DOI

10.58837/CHULA.CUDJ.33.2.3

First Page

89

Last Page

98

Included in

Dentistry Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.